سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نقش ( سیز ) در کلمات ترکی
سیز در کلمات و جملات زیر با مفهوم شما ترکیب شده است .
سیز : شما
سیزه : به شما
سیزده ن : از شما
سیزنه ن : با شما
سیزله ر : شماها
سیزله ره : به شماها
سیزین : مال شما
سیزین کی : مال شما
سیزینکی له ر : مال شما ( حالت جمع در وسایل و چیزها )
سیزین اوچون : به خاطر شما ، برای شما
سیزین کی ته کین : مثل شما
سیزده ن اؤتور : به خاطر شما
سیزده ن ایراق : دور از جان شما
سیزده ن ساری : برای شما ، به خاطر شما ( سیزده ن ساری چوخ داریخدیم )
سیزه گؤره : برای شما ، به خاطر شما ، به نظر شما
سیزجه : به نظر شما
سیزده ن خوش : جای شما خالی
سیز الله : شما را به خدا
سیزین دیلیزجه : از قول شما
سیزین خاطیریز اوچون : به خاطر شما
سیزین وه ریزده ن : از طرف شما
سیزه یاراشان : برازنده شما
سیزه یاراشماز : برازنده شما نیست
تاریخ : | 2:20 عصر | نویسنده : جانم فدای رهبر | نظر